17.09.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Галя Борисова Георгиева-Александрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Биохимия” на тема „Ролята на snp rs1799889 и rs5918c за активиране на тромбоцити в тромбоцитни концентрати (in vitro) и при тромботични заболявания”: