24.03.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Мартин Петров Караманлиев за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Обща хирургия” на тема „Проучване на ефективността, приложението и клиничното значение на трансаналната тотална мезоректална ексцизия при пациенти с рак на правото черво”: