28.04.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Калина Димитрова Терзиева за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Епидемиология” на тема „Вирусен хепатит С - епидемиологични, социално-демографски, клинико-лабораторни и вирусологични проучвания”: