21.06.2022 г. д-р Евгени Тошев Христозов

21.06.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Евгени Тошев Христозов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Дерматология и венерология” на тема „Съвременен поглед върху диагностичните критерии и лазерната терапия на розацея и кожна демодекоза”: