30.08.2022 г. д-р Силвия Симеонова Ганева-Тодорова

30.08.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Силвия Симеонова Ганева-Тодорова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Ендокринология и болести на обмяната” на тема „Промени в плазмените нива на цитокините и лимфоцитните субпопулации при пациенти с метаболитен синдром”: