07.10.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Зорница Веселинова Горчева за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Гастроентерология” на тема „Роля на Пепсиноген I, Пепсиноген II и Хеликобактер пилори Антитяло от клас IgG, като неинвазивни биомаркери за оценка тежестта на хроничен атрофичен гастрит и риска от стомашен карцином”: