14.03.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Добромир Дин Нгуен за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Обща хирургия” на тема „Предоперативно изследване на болни с диабетно стъпало”: