03.04.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Ирина Ангелова Декова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Обща хирургия” на тема „Адхезивна болест – етиология, клинична картина и методи на превенция”: