03.07.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Велизар Стефанов Шиваров за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Хематология и преливане на кръв” на тема „Имуногенетични аспекти в патогенезата на JAK2 V617F-положителните миелопролиферативни неоплазии”: