03.11.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Милена Янкова Стоименова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Нефрология” на тема „Възможности за корекция на някои отклонения на калциево-фосфатния метаболизъм и костната обмяна при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност”: