25.05.2018 г.
Доц. д-р Роман Емилов Ташев, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Патофизиология" на тема "Експериментални проучвания за ролята на мозъчни канабиноиди и невропептиди в модулиране на обучението и паметта":