Проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013