Междуинституционални споразумения, програма Еразъм+