Информация за центъра

 

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) е обслужващо звено на МУ – Плевен, което е открито с решение на Академичния съвет (АС)  на Университета. Неговите основни функции са да  реализира всички технически и технологични дейности, които са пряко свързани с Дистанционната форма на обучение (ДФО) в МУ – Плевен. Дейностите, свързани с тази форма на обучение и самостоятелна подготовка са регламентирани в „Правилник за организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение и самоподготовка в Медицински университет – Плевен”, който е приет с решение на АС на Университета. Функциите и дейности, които ЦДО реализира са уредени в „Правилник за организация и работата на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) в Медицински университет – Плевен”, приет също от АС на МУ - Плевен. В този правилник са уредени всички въпроси, свързани с устройството, управлението и финансирането на ЦДО).

 

Основните направления в които се развива дейността на ЦДО са:

- Методическо и техническо осигуряване на процеса на дистанционното обучение;

- Консултантска дейност и методическо подпомагане на преподавателите за разработване на учебни материали за ДФО;

- Предварителна подготовка на преподаватели и студенти за използване на дистанционната технология за обучение.

ЦДО организира обучението и самостоятелната подготовка посредством методи и методики за дистанционно обучение, осъществявани чрез Интранет и Интернет мрежите. Той подпомага технологично включването на преподаватели в университетски, регионални, национални и европейски програми за обучение чрез дистанционни технологии.  ЦДО подпомага провеждане на изследвания в областта на ДФО и технологиите за тяхното осигуряване.

Основните дейности, които ЦДО реализира се свеждат до следното:

- Планира, организира и провежда ДФО в МУ – Плевен по акредитирани специалности съвместно с основните звена;

- Насочва и координира дейностите на основните звена по провеждане на дистанционно обучение;

- Осигурява технически и технологично ДФО и предоставянето на продукти и услуги за електронно обучение;

- Обучава преподаватели и обучаеми за организацията и провеждането на дистанционното обучение;

- Организира предоставянето на дистанционни форми на обучение за външни потребители в системата на продължаващото през целия живот обучение;

- Предоставя достъп до материали за дистанционна самоподготовка по специалности и степени разработени от основните звена на университета;

- Предоставя материали в електронна форма по учебни дисциплини и модули в направлението на медицината, които са утвърдени в основните звена на университета;

предоставя достъп до материали в областта на иновативните медицински технологии.

- Изучава, анализира и прилага опита в ДФО на други висши училища у нас и в чужбина;

- Изготвя правила за подготовка и трансфериране в СДО на електронни материали за ДФО;

- Изготвя оценка на качеството на параметрите на разработения и внедрен модел за дистанционно обучение.

  

Центърът за дистанционно обучение е структуриран в два отдела:

 

Отдел „Административно обслужване на дистанционното обучението” с основни функции:

- Поддържа и развива web-сайта на ЦДО и базираната в Интернет Система за дистанционно обучение (СДО);

- Отговаря за разполагане на учебните материали и ресурси за самоподготовка в СДО;

- Непосредствено съдейства при подготовката и базирането на учебните материали в СДО, които са приети от КСДО;

- Подпомага основните звена, които осигуряват съответните програми, дисциплини и модули за дистанционно обучение;

- Осигурява връзката на СДО с информационната система на МУ – Плевен по отношение на общата база на обучаемите;

- Осигурява записването на обучаемите за учебни дисциплини и модули и контролира техния достъп в СДО;

- Участва със свои експерти в провеждането на изпитите.

 

Отдел “Техническо и логистично осигуряване” с основни функции:

- Изгражда, интегрира и поддържа административната база от данни, необходима за ДФО;

- Разработва методика и указания относно организацията и използването на СДО;

- Поддържа сървърите на СДО и осигурява архивирането на информацията от тях върху външни носители;

- Участва в инструктажа на обучаемите за използване на СДО;

- Контролира публикуването на учебните материали в СДО.

 

Учебните материали, които са предназначени за интегриране в СДО се разработват в основните звена на МУ – Плевен. Те следва да бъдат изготвени в пълно съответствие с „Правила за подготовката и атестирането на учебно-методически материали и ресурси за самоподготовка в дистанционна форма на обучение“ и да са утвърдени за публикуване в СДО по установения ред.

 

За контакти с ЦДО:

 Тел. 064 884 170

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.