Държавен изпит

До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

Държавният изпит за специалност се провежда чрез полагане на практически и теоретичен изпит в два последователни дни. Комисията допуска до теоретичен изпит само лицата, които са издържали практическия изпит. Теоретичният изпит може да се проведе и чрез полагане на тест.

Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.

Лицата, които са положили успешно държавния изпит, получават свидетелство за призната специалност, издадено от МУ - Плевен в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари - за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.

За допускане до държавен изпит, лицата подават заявление от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май и от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември.

Към заявлението за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:

1. книжка за специализация;

2. документ, издаден от базата за обучение, удостоверяващ изпълнението на учебната програма;

3. документ, удостоверяващ професионален стаж (за специализанти по Наредба № 34);

4. удостоверения за проведено обучение – теоретично, обучение извън базата;

5. списък на извършените операции, манипулации и др., когато съгласно учебната програма се изисква изпълнение на определен брой медицински дейности;

6. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с придобитите от специализанта компетентности и умения;

7. копие на дипломата за висше образование;

8. копие на свидетелство за призната специалност, ако има такава;

9. снимка – 1 бр. с размери 3,5/4,5 см.

Забележка: За специализанти по Обща медицина допълнително се изисква копие на удостоверение от РЗИ и копие на договор с НЗОК.


ДО

РЕКТОРА НА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

Д-р……………………………………………………………………………………….......................

(име, презиме и фамилия по паспорт)

домашен адрес:………………………………………………………………………………………..

месторабота :……………………………………………………………………………………………

ЕГН: .................................................................................. тел.:......................................

 

ГОСПОДИН РЕКТОР,

Моля да бъда допуснат (а) до държавен  изпит  за специалност по

……………………………………………………………………………………………………...............

през майската (декемврийската) сесия на .................................. година.

Прилагам следните  документи:

1……………………………………………………………………………………………………..............

2……………………………………………………………………………………………………..............

3……………………………………………………………………………………………………..............

4……………………………………………………………………………………………………..............

5……………………………………………………………………………………………………..............

6……………………………………………………………………………………………………..............

7……………………………………………………………………………………………………..............

 

Дата:                                                                                                Подпис: