Център за следдипломно обучение

Център за следдипломно обучение

В съответствие с мандатната програма на Ректора на Университета едни от основните приоритети в учебната дейност са:

  1. Подобряване на контрола, управлението и качеството на следдипломното обучение;    
    • създаване на добра нормативна база за управление на СДО;     
    • създаване на електронна база данни за всички специализанти.
  2. Подобряване на материалната база и обновяване на наличната компютърна база.
  3. Усъвършенстване на учебните програми с цел доближаване към Европейските норми и стандарти в образователния процес. Развиване на политиката в посока приемане на специализанти от държави членки на ЕС, САЩ, Русия и други;
  4. Увеличаване броя на специализантите.

Съгласно решенията на Министерски съвет и Народното събрание за преобразуване на висшето ни училище в Университет и утвърдената с това нова структура в периода януари – март 2005 г., бяха извършени промени в структурата и организацията на учебната дейност.

С решение на Академичния съвет от 13.05.2005 г. се разкри Център за следдипломно обучение и университетска болнична координация като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректора на МУ – Плевен.

Центъра за СДО организира, регистрира, координира и контролира следдипломното обучение в базите, утвърдени със заповед на Министъра на здравеопазването.

Следдипломното обучение има три основни направления: I.ВСД (Високоспециализирана дейност) II.Специализация III.Продължителна квалификация

 

За контакти:

Експерти – 064 884 166

Гл. експерт – 064 884 148

Ръководител Център „СДО и УБК” – 064 884 139

Факс – 064 884 148