Участие на МУ-Плевен като партньор в Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, по процедура „Модернизация на висшите училища

Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОП НОИР

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Въвеждане и прилагане на методи за модернизация и дигитална трансформация в 9 нови хибридни учебни програми, създадени съвместно с висшите училища, партньори по проекта.

ПОДЦЕЛИ: Изграждане на системи за проследяване на реализацията на студенти; създаване на междууниверситетски кариерни центрове с партньорските висши училища; стимулиране на кариерното развитие на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 4762516,11 лв. национално финансиране.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца (14.07.2021 г. – 31.12.2023 г.)

БЕНЕФИЦИЕНТ: Медицински университет – Пловдив

ПАРТНЬОРИ: Национална спортна академия „Васил Левски“, Медицински университет – София, Национален център по заразни и паразитни болести, Институт по молекулярна биология – БАН, Медицински университет – Плевен, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет по хранителни технологии – Пловдив

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: Aristotle University of Thessaloniki (Гърция), Ecclesiastical Academy of Athens (Гърция), Democritus University of Thrace Medical School (Гърция), Site de Creil – GHPSO (Франция), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Италия), University of West Attica (Гърция)

Изпълнението на проект ОМНИА, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е предвидено да завърши до края на 2023 година. Безвъзмездната финансова помощ по ОП НОИР и Европейския социален фонд е в размер на 4 762 516 лева. С тези средства ще бъдат разработени и реализирани (на български и на английски език) девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми по „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“, „Медицина, психология и вяра“. В рамките на проекта ще бъдат обучени около 100 магистри и докторанти, като първите студенти ще бъдат приети през академичната 2022/2023 година и завършилите успешно ще получат за първи път в България една диплома, издадена от два или три университета.

В рамките на проектните дейности ще бъдат въведе иновативни практики за споделяне на ресурси и в МУ-Пловдив ще се изгради виртуален университет МЕДТЕХ, който ще предложи богати възможности на преподаватели и студенти да използват иновативна образователна инфраструктура чрез обединяването на облачни технологии, зали за създаване на дигитално учебно съдържание, контролирано електронно изпитване и провеждане на уебинари.

Кариерното развитие на преподаватели и студенти ще бъде насърчено чрез предвидените обучения за повишаване на дигиталните умения и надграждане на професионалните компетенции по чужди езици. В подкрепа на професионалното развитие на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени ще бъдат продължени добрите практики на програма „Еразъм+“ и „Мария Кюри“ за мобилност за обучение, преподаване, практика и научноизследователска дейност в асоциираните по проекта партньорски университети от Франция, Италия и Гърция.

Създаването на мрежа на кариерните центрове на партньорските университети ще създаде условия за по-продуктивна връзка на бизнеса и студентите, а обучението по предприемачество и кариерно изграждане, планирано в рамките на проекта, ще даде възможност на около 1800 студенти от 9 български научни институции да получат ценни знания и умения за тяхната бъдеща реализация на пазара на труда, осъществяването на предприемаческите им идеи, създаването и развитието на собствен бизнес.

Медицински университет – Плевен участва като партньор в разработването на две мултидисциплинарни докторски програми по „Палиативна медицина“ и „Гериатрия“ и една мултидисциплинарна магистърска програма по „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“.

* Futurum est omnia! (лат.) – Бъдещето е всичко!

OMNIA