Медицински университет – Плевен стартира Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

Med4Health

От 2023 г. МУ-Плевен стартира изпълнението на СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ (СНИИПР), чрез финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ и Процедура за „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“. Подпомагането на изследователските висши училища и мрежата между тях ще осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми, вкл. в РП „Хоризонт Европа“. Планира се до 2030 г. изследователските висши училища да получават държавна субсидия за научна и иновационна дейност в размер на приблизително 40% повече спрямо субсидията за обучение, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г.

Целта на процедурата „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез финансиране на създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие.

Договорът за изпълнение на Инвестицията е сключен между  финансиращия орган фонд „Научни изследвания“ и МУ-Плевен, като един от изследователските университети в страната и е с период на изпълнение до юли 2026 г.

На 10.01.2023 г. се проведе първата среща между Управителния комитет на СНИИПР и Ръководството на МУ-Плевен, на която се прие наименованието на стратегическата програма да бъде „Med for Health” („Медицина за здраве“).

В СНИИПР на Университета са формулирани три стратегически направления за развитие, около които са сформирани и работните научни групи по проекта, а именно:

1. Нови технологии в медицината: телемедицина и 3D медицина, клетъчни и тъканни технологии, стволови клетки и биопринтиране, изкуствен интелект, роботизирани и минимално инвазивни интервенции.

Във връзка с високите постижения в това направление се създават групи „Иновативни биоинженерни подходи в медицината чрез използването на стволови клетки и протеомика“ и  „Изкуствен интелект в областта на гинекологията“.

2. Онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина.

Към това направление са сформирани две научни групи „Електронна брахитерапия“ и „Транслационна онкология“.

3. Оценка на здравните технологии, лекарствена безопасност, фармакоепидемиологични подходи за осигуряване на рационална лекарствена употреба.

Към направлението е сформирана научна група „Дигитални инструменти за осигуряване на рационална лекарствена употреба при уязвими пациенти“.

Ръководители на всяка изследователска група са водещи учени по отношение на публикационна активност в Университета в съответното стратегическо направление.

С цел повишаване на научния потенциал на МУ-Плевен е привлечен и външен учен, водещ в своята научна област в национален план, който сформира мултидисциплинарна научна група „Научно ръководство и експертна подкрепа за внедряване на фармакогеномиката в клиничната практика“, формирана около трите стратегически направления за Университета.

Програмата предвижда финансирането на проекти за провеждане на научно-приложими и иновационни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за защита на интелектуална собственост, като в рамките на проекта ще се финансират вътрешни за Университета проекти за приложни научни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост.

При изпълнение на проекта се предвиждат дейности по международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище, като е поставена цел за интернационализация и предприемане на конкретните дейности, както и МУ-Плевен да се затвърди като международно разпознаваем и признат изследователски университет за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество.

Планирани са дейности за защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер с цел сформиране и/или укрепване на капацитета на звената за технологичен трансфер и обучения на персонала, на преподаватели и студенти в университета, обмяна на опит и др. Направлението интелектуална собственост ще подкрепя научните групи при подготовката на заявки за патенти за изобретения и полезни модели.

В хода на изпълнение на проекта ежегодно ще бъде организирана конференция за популяризиране на резултатите и научните постижения по стратегическите направления.

Чрез укрепването на изследователските висши училища и мрежата между тях ще се подпомогне реализирането на научния и икономическия потенциал на районите и на страната като цяло; ще се стимулира партньорството между академичната общност и индустрията, като за първи път ще се позволи на бизнеса да има систематичен достъп до научноизследователски капацитет през целия процес на създаване на иновации и трансфера на технологии.

За повече информация: https://www.fni.bg/?q=node/1522