Медицински Университет-Плевен с пълно финансиране по програма "Еразъм+" - КА131-HED

 

Медицински Университет – Плевен получи одобрение за финансиране в размер на 405 825 евро по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“, сектор "Висше образование", Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, финансирани със средства за вътрешни политики (КA131-HED) за периода 2023-2025г. 

Срок на валидност: 26 месеца  

Начална дата на проекта: 01.06.2023 г. 

Крайна дата на проекта: 31.07.2025 г. 

Обща стойност: 405 825 EUR 

Мобилности на студенти с цел обучение/практика: 90 участника 

Мобилност на персонал с цел преподаване/обучение: 70 участника