МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка с предмет„Избор на изпълнител за извършване на независим одит на проект "Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимал-ноинвазивна хирургия“

МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на независим одит на проект "Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимал-ноинвазивна хирургия“ в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съобщение за оповестяване на резултат от проведена поръчка