Заповед за 08.12.2023 г.

 

 

З А П О В Е Д

№ 3652/29.11.2023 г. 

На основание чл. 19, ал.1, т.2 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, 

Н А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

Студентският празник – 08.12.2023 г. (петък) – да бъде свободен от учебни занятия, но работен ден.

Пропуснатите занятия да бъдат отработени в удобно за преподавателите и студентите време, съгласувано предварително със студентските канцеларии на съответните звена.

Заповедта да се доведе до знанието на всички студенти, специализанти и докторанти чрез публикуване на сайта на университета.

 

                                                                              Р Е К Т О Р: /П/

                                                                                                 (Проф. д-р Д. Димитров, д.м.)