Провеждане на публични консултации по концепцията за ИТИ „Единно здраве за СЗР“

В периода 19 - 28 февруари 2024 г. ще се проведат обществени обсъждания на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции № BG16FFPR003-2.001-0021, Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион с водещ партньор Медицински университет – Плевен.

Стратегията е една от трите концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион за планиране, предвиждащи дейности в област Плевен и преминали успешно първата стъпка в процедурата по подбор.

Тя предлага комплексно решение на проблеми в здравеопазването, образованието, екологичната градска среда и здравословния начин на живот. Инвестициите ще се насочат към превенция и ранна диагностика на сърдечносъдовите и онкологичните заболявания, към разширяване капацитета на ветеринарната медицина в Северна България и изграждане на обществени зелени зони със спортни съоръжения. Дейностите включват закупуване на подходящо оборудване за болниците, на мобилни кабинети и мобилни дефибрилатори, обзавеждане на зали за телемедицина и телепатология в УМБАЛ – Плевен, организиране на здравни кампании и осъществяване на профилактични прегледи за живеещите в общините партньори, както и изграждането на нов факултет по ветеринарна медицина с клиника за дребни животни в Плевен.

Общият индикативен бюджет на концепцията възлиза на над 52,5 млн. лева, като близо 40 млн. лв. от тях са за планираните в област Плевен дейности. Над 38 млн. лв. се очакват като подкрепа от Програма "Развитие на регионите", а 790 000 лв. от Програма "Развитие на човешките ресурси".

Повече информация може да намерите на страницата на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондов - https://www.eufunds.bg/bg/node/14726