Изменение в размера на данъка за всяка реализирана нощувка в Почивна станция „Видима“ – гр. Априлци

 

З А П О В Е Д

 

№ 619

 

гр. Плевен, 27.02.2024 г.

Относно: Изменение в размера на данъка за всяка реализирана нощувка в Почивна станция „Видима“ – гр. Априлци в размер на 0,70 лв.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

Считано от 20.02.2024 г. да се прилагат следните цени:

 1. Нощувки:
 2. Служители на МУ – Плевен на основен трудов договор / и членове на техните семейства / – 10,00 лв./нощ/легло;
 3. Студенти на МУ – Плевен – 10,00 лв./нощ/легло;
 4. Служители на УМБАЛ – Плевен на основен трудов договор / и членове на техните семейства / – 11,00 лв./нощ/легло;
 5. Външни посетители – 23,00 лв./нощ/легло;
 6. Деца до 7 / седем / годишна възраст / включително / – безплатно / за тях се дължи само туристически данък по т. ІІІ /.
 7. Ползване на апартаменти:
 • За служители на МУ – Плевен на основен трудов договор – 26,00 лв./нощ/апартамент + такси по т. ІІ и т. ІІІ, според броя на лицата в него;
 • За служители на УМБАЛ – Плевен на основен трудов договор – 27,00 лв./нощ/апартамент + такси по т. ІІ и т. ІІІ, според броя на лицата в него;
 • За външни лица – 36,00 лв./нощ/апартамент + такси по т. ІІ и т. ІІІ, според броя на лицата в него.
 1. Всички ползватели на ПС „Видима“ при настаняване задължително подават Настанителна бележка / по образец /. Същите се подреждат по хронология и се съхраняват при Управител ПС „Видима“ за срок от 3 / три / години.
 2. Всички лица, които не са заплатили стойността на нощувките предварително на Каса в МУ – Плевен или по банков път, на място в ПС „Видима” се таксуват като външни лица.
 3. За ползване на ел. енергия, вода, консумативи, битови и отоплителни уреди, помещения за хранене и др. се заплаща допълнително 5 лв./ден/човек.
 • Съгласно ЗМДТ се заплаща Туристически данък, определен с Наредба от Общински съвет – гр. Априлци – 0,70 лв./ден/човек. Туристическият данък също се включва в основата по ДДС.

 

Върху така формираните цени се начислява % ДДС, съгласно ЗДДС.

Крайни цени за нощувка: ( І + ІІ + ІІІ ) + % ДДС, съгласно ЗДДС:

 

 • Служители на МУ – Плевен на основен трудов договор /и техните семейства/ – 17,11 лв.;
 • Студенти на МУ – Плевен – 17,11 лв.;
 • Служители на УМБАЛ „д-р Г. Странски“ – Плевен на основен трудов договор /и техните семейства/ – 18,20 лв.;
 • Външни лица – 31,28 лв.;
 • Деца до 7 / седем / годишна възраст / включително / – само Туристически данък – 0,76 лв.

Семейство по смисъла на заповедта да се разбира: съпруг, съпруга и непълнолетните им деца.

 1. Режийни разноски за ползване на столово хранене в ПС „Видима“ за почиващи в размер на 40% върху стойността на хранителните продукти.

Върху така формираните цени се начислява % ДДС, съгласно ЗДДС.

 1. За ползване на кафе-бар, считано от 08.2022 г. определям следните фиксирани цени и надценки:
 • Фиксирана цена на кафе / с включен ДДС / – 1,80 лв./бр.
 • Безалкохолни напитки 30%
 • Чай и топли напитки 20%
 • Алкохолни напитки, вкл. бира 40%
 • Сладкарски, шоколадови и други изделия    30%

Върху така формираните цени ( с изключение на кафето ) се начислява % ДДС, съгласно ЗДДС.

Заповедта да се изложи на видно място в Почивна станция „Видима“ и МУ – Плевен, както и да се публикува  на електронната страница на университета.

Копие от настоящата заповед да се сведе за  изпълнение на Управител ПС „Видима“, Пом. - Ректор, Фин. Директор, Експерт СД, УМБАЛ – Плевен, Фин. контрольор и  „ОЧР“ за архив.

 

 

   РЕКТОР:              /П/

       /Проф. д-р Добромир Димитров, д.м./