Юбилейната научна конференция с международно участие „50 години медицинско образование и наука в Плевен“

Second announcment bg