З А П О В Е Д № 1389

 

З А П О В Е Д

 

№ 1389

 

гр. Плевен, 22.05.2024 г.

 

По повод доклад от д-р Венцислав Георгиев

       Помощник- ректор при Медицински университет- Плевен

с вх. № І-01-2196 / 21.05.2024 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Във връзка с текущ на ремонт на вътрешен двор и паркинг в Ректорат 1 към Медицински университет- Плевен, от 28.05.2024 г. до приключване на ремонтните дейности се преустановява достъпа до паркинга на университета.

Заповедта да се публикува  на електронната страница на университета.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Помощник- ректор за упражняване на контрол, Експерт, инженеринг, Експерт, стопанско управление, портиери, както и в отдел „ЧР” за архив.

 

 

 

      РЕКТОР:             /П/

/Проф. д-р Добромир Димитров, д.м./