Заболявания, при които не се препоръчва кандидатстване в МУ-Плевен

 

 1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения на двигателните функции : дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др., екстрапирамидни хиперкинезии, травмена енцефалопатия, травмени увреди на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреди на централната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.
 2. Психични заболявания : шизофрения – изходно състояние (с шизофренен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения – алтернантно и хронично протичане, чести психотични фази, епилепсия – изразена епилептична промяна на личността, чести (особено големи) епилептични припадъци; доказана истинска параноя, травматични и други   енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.
 3. Открита форма на туберкулоза.
 4. Тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата система.
 5. Тежки и неподдаващи се на лечение полиалергични заболявания.
 6. Абсолютна и практически двустранна слепота и прогресираща диабетна ретинопатия.
 7. Некомпенсирани трайни увреди на опорно-двигателния апарат. Като противопоказани ортопедични увреди и заболявания се считат :

а/ некомпенсирани увреди на горния крайник, нарушаващи значително функциите му;

б/ липса на три или повече пръста от които І, ІІ и ІІІ задължително или ампутиран горен крайник;

в/ вродени аномалии на горния крайник, довели до тежко инвалидизиране;

г/ състояние след вяла детска парализа на горния крайник, при която е нарушена значително функцията му.

 1. Разстройство на цветоусещането (анопатия, аномалия тип А и В).
 2. Прогресиращо и високо късогледство, диабетна ретинопатия, довела до понижение на зрението до 0.8 на по-добре виждащото око с поносима корекция и зрение на двете очи най- малко 1.4.
 3. Ювенилни и пигментни дегенерации на ретината.
 4. Трайно нелечимо намаление на слуха на двете уши.
 5. Тежки говорни смущения и голяма дисфония.
 6. Хронични улцерохеморагични колити с чести екзацербации и усложнения, както и други хронични и следоперативни заболявания на храносмилателната система, черния дроб и жлъчните пътища, които ограничават работоспособността.
 7. Хронични рецидивиращи панкреатити.
 8. Хронична бъбречна недостатъчност.
 9. Параплегия, хемиплегия, трайна, частична или тотална афазия, тежки и трайни дискинезии.
 10. Пемфигус вулгарис, прогресивна склеродермия, дерматомиозит, псориазис артропатика (тежки, неподдаващи се на лечение форми), периартериитис нодоза, микозис фунгоидес, Морбус Капоши, Морбус Реклинхаузен, епидермолизис хередитария, ихтиозис вулгарис тежки форми и ксеродермия пигментозум.

 

Важно! Поради характера на средата за обучение, всички кандидат-студенти, приети за специалност „Рентгенов лаборант“, преминават задължителен предварителен и периодичен (ежегоден) медицински преглед /съгласно Наредба № 29 от 16.09.2005г. за Здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчение/, както и задължителен постоянен дозиметричен контрол /съгласно Наредба № 32 от 7 ноември 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения/.