Процедури

  1.  Процедура за присъждане на почетни звания, отличия и знаци в Медицински университет – Плевен, (PR 1 – V02 – 28.09.2020 г.)
  2.  Процедура за организацията, провеждането и отчитането на  конкурсите за финансиране на научноизследователски проекти в Медицински университет – Плевен (PR 2 – V01 – 30.10.2017)
  3.  Процедура за частично финансиране на проекти за научни или творчески форуми, на които Медицински университет – Плевен е организатор - (PR 3 – V01 – 23.04.2018)
  4.  

    Процедура за финансиране на специализирани публикации в реферирани и индексирани издания на членовете на академичния състав на МУ – Плевен,  (PR 4 – V02 – 29.05.2023)

  5.  Процедура за материално стимулиране на първи автор за направени публикации в списания, реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници, (PR 5 – V03 – 27.09.2021)
  6. Процедура за финансиране на такса за участие в научен форум в страната или чужбина от МУ – Плевен, (PR 11 – V02 – 29.05.2023)