Национални

 Закон за висшето образование (Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., .... изм. и доп. ДВ. бр.56 от 19.07.2022 г.)

 Закон за развитието на академичния състав в Република (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.)

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.; ..., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.) Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Постановление № 90 от 26 май 2000 г. За условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Постановление № 115 на МС от 28.06.2018 г. За допълнение на постановление № 90 на министерския съвет от 2000 г. За условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Здравно осигуряване на студенти и докторанти редовно обучение, български граждани и студенти приети по реда на ПМС 103 И ПМС 228 -

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“