Вътрешни болести - първа част

Вътрешни болести - първа част

“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” –ПЪРВА ЧАСТ – учебник за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р С. Тишева, дм
първо издание, 694 стр., Формат 170/240, твърда корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-119-9


Анотация:
Този учебник е предназначен за обучение на студенти по медицина, специализанти по обща медицина, вътрешни болести, кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология. Стремежът на авторите е да систематизират  натрупаните знания в областта на вътрешните болести и те да бъдат лесно възприети от четящите. Голяма част от учебника е написан от преподаватели в МУ-Плевен с голям клиничен опит и такъв в обучението на студенти по медицина, което прави информацията лесно достъпна и адекватна на съвременните потребности на медиците. Учебникът съдържа оптимална информация за студенти и специализанти без да се  навлиза в излишни подробности, които могат да се намерят в учебници, ръководства и монографии, посветени на конкретните заболявания в областта на кардиологията, пулмологията, ендокринологията и ревматологията. Цел на настоящото помагало е да бъде мост между пропедевтичните познания на студентите, идващи от предклиничния курс на обучение и по-нататъшното надграждане на интернистичните им познания.