Оперативна, обща и специална хирургия

Оперативна, обща и специална хирургия

“ОПЕРАТИВНА, ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ”

Под редакцията на проф. Д-р Т. делийски

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-201-1

 

Анотация:

Независимо, че специалистите по сестрински грижи имат свои специфични задачи при пациентите с хирургически заболявания, курсът по хирургия се явява като начин за създаване на теоретична, отчасти и практична база, върху която да се изградят и доразвият многобройните практически дейности, свързани с тези пациенти. Така действията на специалистите стават подчинени  на осъзната целесъобразност и това дава възможност за  прилагане на персонализиран за отделния пациент подход. Това всъщност е и една от основните характеристики на съвременната медицина.

Колективът на катедрата по сестрински хирургични грижи към факултета по хирургични грижи към МУ гр. Плевен пое голямата отговорност да откликне на нуждите на своите студенти и млади специалисти от книга, която да представи актуализиран вариант на материала по хирургия и хирургични грижи в съответствие на новите изисквания към тях и техните колеги от страните, с които сме синхронизирали и преподаването  и практическата дейност.