Основи на социалната работа

Основи на социалната работа

“ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА”
Автор проф. Начко Радев
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-204-2

 

Анотация:

Основната цел на курса е подготовка на студентите за по-нататъшно усвояване на знанията и уменията, необходими за осъществяване на социална работа и методите, използвани в помагащия процес. Основните задачи на курса са: запознаване с историческото развитие на социалната работа в света и България; изясняване същността и особеностите на различни теоретични направления и модели на социална работа; характеризиране на основните понятия в социалната работа; изясняване на специфичните особености на социалната работа като професия и практика; изясняване на основните практически направления в социалната работа; запознаване с нормативната уредба в областта на социалната работа.

Основните учебни форми са: лекция; учебно-практическо занятие; семинар.

Учебникът ще бъде полезен за студентите по социална работа, за практическите социални работници, както и за тези, които се интересуват от актуалните проблеми на социалната сфера.

Авторът изразява благодарност на рецензента, за положителното отношение към нашия труд, както и за задълбочените бележки и рационалните препоръки, които ми помогнаха съществено да подобря качеството на  книгата.