ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ

„ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ“
Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Автори: Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м., Нина Кирилова Михайлова, Силвия Любанова Габърска
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-256-8

Анотация:
Специализираната медицинска литература по образна диагностика отдавна се нуждае от едно съвременно, стегнато, но достатъчно всеобхватно и добре онагледено изложение на центражните техники, които са в основата на конвенционалната радиология.
Написването на такова ръководство, което да бъде съвременно и богато информативно, но същевременно подходящо структурирано, ясно и разбираемо, е твърде трудна задача за всеки автор.
Това ръководство представлява опит за обединяване на познанията от миналото с тези от настоящето, като целта е да се уеднакви нашето медицинско образование по образна диагностика с това на европейските страни.
Заслужава също да се отбележи, че при четенето и ползването на подобно ръководство, за постигане на по-лесно разбиране и ефективно усвояване на предоставените данни, е от особено значение да има логична последователност и вътрешно струкуриране на отделните раздели. В тази насока сме се постарали да постигнем еднотипна систематизация и балансираност на целия материал. Представените случаи са от истинската практика, точни, прецизно детайлни, със съвременен подход към конвенционалните рентгенови изследвания.
Правилното и точно изпълнение на алгоритмите на отделните центражи на горния и долен крайник, на черепа и гръбначния стълб изисква спазването на редица основни правила, както и солидни анатомични познания.
Представеното съвременно ръкодство е с практическа и фундаментална насоченост и дава бързо достъпна информация, така необходима в ежедневната практика на всички рентгенови лаборанти, специализанти и специалисти по „Образна диагностика“.