Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт

"Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт"
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-019-0

Анотация:

Важен елемент от всяка онкологична операция е подходът към лимфната система. Хирургът трябва да е наясно какъв вид и обем лимфна дисекция трябва да извърши и как технически да направи това. Изборът за правилния подход не е само атестация за професионализма на лекуващия екип. Той е решаващ за определяне на цялостната лечебна тактика и в редица случаи повлиява на изхода на заболяването.
Съществува единомислие, че лимфната система има отношение към развитието на туморния процес, но нейната роля не трябва да се свежда опростенчески до възпираща или стимулираща прогресията на заболяването.
Взаимоотношенията между лимфната система и рака са сложни и различни при различните типове, локализации и етапи от развитието на онкологичното заболяване. Съществуват редица спорни моменти в научните и клиничните разработки по въпросите за ролята на лимфната система и на лимфните дисекции при тези заболявания.
В настоящата книга авторите са си поставили за цел да хвърлят светлина върху мястото на лимфната система и на хирургията и при онкологичните заболявания, при които най-често се прилага оперативно лечение: рака на млечната жлеза, на гастроинтестиналния и урогениталния тракт.
Главното достойнство на предлагания труд е, че дава един написан с голяма вещина и компетентност подход към въпросите за лимфната дисекция при споменатите видове рак. Всяка глава разглежда отделна локализация на туморния процес и е изградена в последователност, позволяваща да се представят анатомията и физиологията на лимфната система на региона, начините и честотата на лимфното метастазиране и неговата диагностика.