Медицинска статистика

Медицинска статистика

“Медицинска статистика” - учебно пособие
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. Петкана Христова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2004, 2006
ISBN 954-756-021-2

Анотация:


В настоящето учебно пособие е обобщен дългогодишният опит на авторите в преподаването на основите на медицинската статистика на студенти-медици и бакалаври и магистри по здравни грижи, както и опитът в обучението на преподаватели и научни работници във ВМИ-Плевен.
Учебното пособие е съобразено с малкия хорариум, който се заделя за тази дисциплина в рамките на посочените специалности и няма претенции за изчерпателен учебник по статистика. Това е естествено продължение на две предходни самостоятелни издания - “Здравна статистика”, 1995 с автор Г. Грънчарова и “Ръководство за практически упражнения (провеждани с компютър) по статистика, 1996 г. с автор П. Христова.
Отделните раздели на пособието и обхвата на материала във всяка отделна глава е съобразен напълно с препоръките на СЗО за преподаване на здравна статистика, отразени във второто преработено издание на “Teaching health statistics – lesson and seminar outlines”, 1999 г. с автори S. K. Lwanga, Cho-Yook Tye и O. Ayeni. При подготовката на учебния материал са взети предвид също така съвременните насоки в преподаването на тази дисциплина в медицинските училища и факултети в редица развити страни (Англия, Холандия, Испания и др.), с чиито опит авторите са имали възможност да се запознаят лично или чрез достъпната литература. Учебното пособие може да служи едновременно като учебник и практическо ръководство, тъй като теоретичните постановки са подкрепени с подходящи примери от медицинската практика и богато разнообразие от тестови въпроси за самоподготовка и проверка на придобитите знания. Предлаганият материал има за цел да предостави на бъдещите медици и ръководители на здравните грижи определен минимум знания по статистика, който е изключително необходим за тяхната пълноценна реализация като специалисти.
Извън препоръчваният от СЗО обхват на учебната програма по медицинска статистика, в настоящето издание са включени допълнителни раздели, посветени на оценка на скринингови и други тестове, стандартизация, дисперсионен анализ, регресионен анализ, анализ на динамични промени, които ще бъдат особено полезни за здравните специалисти, работещи със статистическа информация и за преподаватели и изследователи, които планират и провеждат собствени научни проучвания.
Учебникът е в обем от 256 страници, включва 14 глави, терминологичен речник по статистика с 241 понятия и 530 тестови въпроса с отговори за самоподготовка. Библии графският указател съдържа 22 източника.
Доц. д-р Г. Грънчарова
Януари 2004 г.