Управление на здравните грижи

Управление на здравните грижи

 

"Управление на здравните грижи"
© Доц. д-р Гена Грънчарова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-042-5

Анотация:

Сестрите са най-голямата професионална група в здравната система. Обхватът на сестринската практика не се ограничава само до специфични задачи, функции и отговорности, но включва предоставяне на преки грижи и оценка на техния ефект, защита на пациентите и тяхното здраве, контрол и делегиране, лидерство, мениджмънт, обучение, изследователска работа и участие в разработването на здравната политика.
Управлението на здравните грижи е комплексен процес и включва използване на различни категории сестри с лидерско и мениджърско поведение. Главните сестри като мениджъри на висше ниво участват в разработването на стратегическите планове на здравните институции, в приемането на дългосрочни решения, внедряват нови програми и координират предоставянето на сестрински услуги. Старшите сестри подпомагат дейността на главните сестри чрез ежедневни мениджърски дейности и координиране на сестринските грижи на ниво на отделение или клиника. Редовите практикуващи сестри имат съществена роля в координирането и предоставянето на преки грижи на пациентите.
Подготовката на ръководни кадри по здравни грижи у нас има едва 10-летна история – с разкриването на бакалавърска степен в МУ-София през 1995 г. и от 1996 г. – в МУ-Плевен. От 2001 г. МУ-Плевен първи започна реализация на магистърска програма по здравни грижи, в която вече са дипломирани три випуска.
Настоящият труд синтезира опита на МУ-Плевен в преподаването на учебната дисциплина „Управление на здравните грижи”, която е основна за бакалавърската програма на специалността „Здравни грижи”. В подготовката на учебното пособие са използвани материали на Международния съвет на сестрите и много монографии и статии на американски автори, дарение от Doris Blaney (Professor Emeritus и бивш директор на училище по сестринство към Indiana University, USA) и от местната сестринска асоциация, с които установих електронно сътрудничество и приятелски връзки от 1997 г. и на които ще бъда вечно признателна за безрезервната подкрепа.
Надявам се, че този труд ще подпомогне подготовката на бъдещите мениджъри на здравните грижи, за които има изключително широко поле за изява в условията на реформиращата се здравна система у нас. Учебникът е в обем от 304 страници, включва 21 глави, съдържа 49 таблици и фигури. Използвани са 102 литературни източника (27 на кирилица и 75 на латиница).
Доц. д-р Гена Грънчарова, основател на специалността „Здравни грижи” и Декан на Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен
Април 2005 г.