Химически, ядрен и биологичен тероризъм

Химически, ядрен и биологичен тероризъм

“Химически, ядрен и биологичен тероризъм”
(медицински аспекти)
под ред на проф. д-р П. Съловски, д.м.н.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-057-3
ISBN 13:- 978-954-756-057-4

Анотация:

Тероризмът е един от най-острите проблеми на съвременния свят. Маргинализирането на широки обществени слоеве по икономически, културно-исторически и религиозни причини, особено в по-бедните страни, създава условия за обособяване на сравнително малки, но войнстващи групи от хора, които търсят решения на проблемите по радикален и много често деструктивен начин. За постигането на целите си те създават добре организирани и дълбоко законспирирани мрежи от съмишленици, които нанасят разрушителни удари по икономически, административни, комуникационни и други обекти, обикновено в големи и гъсто населени градски райони. Отличен пример в това отношение е Ал Кайда, ръководена от саудитския милионер Бен Ладен. Фактите от последните няколко години свидетелстват за ясна тенденция към увеличение на терористичните акции в целия свят. Може, следователно, да се приеме тезата на модерни философи, водещи политически лидери, футуролози и т.н., че тероризмът в близко, а и по-далечно бъдеще, ще остане основен проблем на постоянно развиващия се свят.