Анотация на специалността

 

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ПО “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

 

Условия за кандидатстване: завършен медицински колеж или полувисше медицинско образование.

Прием: държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсни изпити: писмен изпит (тест) и устен изпит по социална медицина.

Продължителност на обучение: 5 семестъра

Семестриална такса за обучение: 200 лева