Квалификационна характеристика

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

 

                                            УТВЪРЖДАВАМ:                                      

                                            

РЕКТОР НА МУ: /п/

                                                            /Проф.  д-р Д. Димитров, д.м./

  

 

 

АКТУАЛИЗИРАНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

 

НА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

 

ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ   „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

„МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК”

 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТРИ  ГОДИНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

Утвърдена от АС на МУ - ПЛЕВЕН на 26.07.2021 год.

 

  І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА. ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ.

 

Медицинският козметик е лице с висше образование, получило диплома от Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование.

Обучението се провежда само в редовна форма и е с продължителност 3 учебни години (шест семестъра).

„Медицински козметик“ е официално призната професия, включена в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011).

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика (Заповед № РД-01-105/23.12.2020) длъжностното наименование „Медицински козметик“ е включено в Националния класификатор на професиите и длъжностите с код по НКПД 3259 – 5003 „Други приложни специалисти в здравеопазването, н. д.“.

Медицинският козметик е част от здравния екип със свои специфични задачи и професионална отговорност. Той работи в екип с лекари и други здравни специалисти и самостоятелно, като изпълнява различни дейности с цел поддържане здравето и красотата, подбор на необходимите медико-профилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури при лечение на възникнали заболявания, изпълнява процедури за съхраняване на кожната еластичност и свеж вид, забавяне на възрастовите промени и коригиране на несъвършенствата.

Медицинската козметика заема все по-голям дял от терапевтичния арсенал в дерматологията и грижите за кожата. Това предполага нов поглед върху образованието на лицата, които предоставят консултативни и медико-козметични услуги самостоятелно или в екип с други медицински специалисти.

Новото образователно равнище и медицинското профилиране, получавани в Медицинските колежи по специалност „Медицинска козметика” с тригодишен курс на обучение, разширяват обема на знания и практически умения. Получената професионална компетентност  позволява на медицинския козметик да намери успешна реализация в по-голям брой области на медико-козметичната практика.

Тенденцията обучението на медицински козметици да се осъществява в сферата на висшето медицинско образование е научно и практически обоснована и икономически релевантна. Изискването преподавателите за лекционните курсове да са хабилитирани лица със съответната научна специалност гарантира иновация на преподаваните знания. Системата за контрол и проверка във ВУ обезпечава и гарантира качеството на подготовката.

Дипломираният медицински козметик  е най-високото ниво на професионална и практическа подготовка. Това предполага по-високо качество на предоставяните козметични услуги и процедури, повече надеждност в медицинските козметични манипулации чрез  академично обучение и конкурентноспособност на теоретичните и практически знания и придобиването на специфични компетенции, целящи професионално и компетентно упражняване на професията, развиване автономността с цел поемане на лична отговорност.

За осъществяване на тези функции  Медицинският козметик трябва да притежава солидни теоретични знания, солидна професионална квалификация, култура и морално-етични качества.

Упражняването на професията „медицински козметик” с ОКС „професионален бакалавър по..“ изисква овладяване на:

 

 • личностни качества – комуникативност, отговорност, честност, уважение и зачитане на човешките права и достойнство, толерантност към другите, наблюдателност и др.;
 • професионални умения и компетентности – козметична грижа, консултиране, овладяване на умения за самостоятелна работа и в екип, спазване на професионални и етични стандарти с цел поддържане на работния микроклимат и др.

 

Целта на обучението е да се подготвят компетентни и конкурентноспособни специалисти, способни да прилагат в практиката усвоените теоретични знания и практически умения, свързани с професионалната квалификация, и умения за работа в мултидисциплинарен екип.

Реализирането на поставените цели се постига като се осъществят следните задачи:

 • Усвояване на система от специфични знания и практически умения, необходими за качествено практикуване на професията;
 • Формиране на професионално-личностни и морални качества, съобразно етичните принципи в здравеопазването и в частност в козметичната практика;
 • Осъзнаване на отговорността при оказването на козметични грижи и усъвършенстване на уменията за консултиране;
 • Изграждане на стремеж за непрекъснато развитие и усъвършенстване при усвояване на професионалните компетентности, съобразно европейските и световни тенденции в областта на козметологията и естетичната медицина, изискванията и стандартите за професията.

 

 ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“

 

Приемът на студенти в специалността е в съответствие с изискванията на ЗВО, Правилника за организация на учебния процес и Правилника за прием на студенти в МУ – Плевен.

Кандидатите трябва да притежават високо ниво на езикова култура и комуникативност, хуманистична и алтруистична ценностна ориентация, начални умения, нагласи и мотивация за работа с хора с различен статус, възраст и др.

 

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛ НОСТТА

 

Обучението на студентите се извършва по учебни планове, които са съобразени с националните и европейските постижения в областта на козметологията и естетичната медицина и актуалните потребности на професионалната практика.

Квалификационната характеристика и учебният план на специалността са изготвени в съответствие и при спазване  на  ЗВО, Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по образователно-квалификационна степени и  Наредбата за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища - общ максимален хорариум 2400 академични часа и 180 кредита.

Използваната материална база, информационното осигуряване на образователния процес и необходимия научно-преподавателски състав създават условия за провеждане на съвременен процес на обучение на високо ниво.

 

Учебният план по специалността включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и практическа подготовка, която се осъществява в учебно-практически бази, утвърдени от Академичния съвет на висшето училище.

Организацията и съдържанието на обучението осигуряват възможност за усвояване на система от интегрирани знания, умения и ценности в следните направления:

 • Консултиране и диагностика.
 • Здравни грижи и обща козметология: промоция на здравето, профилактика на социално- значими заболявания, козметични грижи, комплексни здравни грижи ,физиопрофилактика, повишаване качеството на живот и забавяне процесите на стареене с холистичен подход към здравето и красотата .
 • Дерматология и естетична медицина: медико - козметични грижи и комбинирани методики за кожата и тялото, терапевтични и оздравителни процеси при заболявания, дефекти, несъвършенства, подготовка, лечение, възстановяване при естетични, пластични хирургически и други медико - естетични и терапевтични намеси.
 • Декоративна козметика: естетичен и камуфлажен грим и други декоративни и естетични технологии.
 • Оценка на общото състояние на кожата, определяне на типа кожа в следствие от състоянието на основните белези на здравата кожа и техните характеристики – тургор, фототип, хидратация, омазняване, чувствителност и еластичност.

Профилните учебни дисциплини са в основата на професионалните компетенции, необходими при подготовката на медицинския козметик за изпълнение на неговите функции.

Специфичен акцент в обучението е практическата подготовка, насочена към запознаване със специфичната дейност в различните звена и включваща обучение в реална работна среда. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти, способни да осъществяват ефективна и качествена професионална дейност в различни работни полета.

Обучението цели да даде общи и специализирани медицински знания и специфични    професионални умения, гарантиращи изпълнение на българските и световни изисквания за съвременно съдържание на професията „Медицински козметик“.

  Постигането на образователните цели и изграждането на професионална компетентност на Медицинския козметик, отговаряща на изискванията на съвременното общество, се гарантира чрез получаване на знания по редица биомедицински,  социални, медико-етични, профилни и специализиращи учебни дисциплини.

 

 1. Биомедицински, социални и медико-етични дисциплини
 • Познава строежа и функциите на човешкото тяло;
 • Владеенето на латински език и медицинска терминология гарантират правилно разчитане на лекарските предписания с цел избягване на нежелани грешки;
 • Медицинският козметик получава знания по въпросите, свързани с условията на труд и опазване на собственото здраве при работа с клиенти и апаратура, за влиянието на околната среда върху здравето на човека;
 • Познава основите на здравословното и диетичното хранене;

 

 • Познава и владее средствата за комуникация, прилага морално-етични и деонтологични норми на поведение, зачита автономността на пациента/клиента;
 • Притежава знания за предоставяне на информация на клиента за предстоящите манипулации и процедури;
 • Има изградени умения за работа в екип, сътрудничество и взаимно уважение;
 • Познава методите за промоция на здраве;
 • Може да оказва долекарска помощ при внезапно възникнали живото застрашаващи ситуации при отсъствие на лекар, познава принципите и алгоритмите на поведение при възникнали бедствени ситуации;
 • Познава здравното и трудовото законодателство;
 • Има основни знания по Мениджмънт на козметичните услуги;
 • Познава организацията на работа и изискванията за работното място;
 • Има необходимите знания за участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти.

 

 1. Профилни и специализиращи дисциплини
 • Познава физиологичните промени на кожата;
 • Идентифицира козметичните недостатъци на кожата;
 • Познава причините за патологичните промени на кожата и дерматологичните и дерматоалергичните заболявания;
 • Познава и може да извършва общи и медико-козметични грижи за кожата и тялото, познава и изпълнява декоративни и естетически козметични процедури;
 • Познава характера, физиологичното и лечебно действие на различните козметични средства и процедури;
 • Познава технологията на лечебно-козметичните препарати и основите на фармакологията;
 • Познава действието на физиотерапевтичните фактори и използва физиотерапевтичните методи в козметиката – ФТ, класически, лечебни и козметични масажни техники, апаратния масаж, масажните практики от източни и западни системи, лечебна гимнастика на лице, балнеологични процедури, SPA и Wellness процедури в козметиката, Ароматерапия и Аюрведа;
 • Познава правилата и методите за провеждане на водни процедури, почистване и грижи за кожата, кожните придатъци и тялото, приготвяне, прилагане  и използване на различни видове маски, пилинг, обезкосмяване и др.
 • Познава основните принципи и устройството на съвременните апарати, използвани в козметиката, правилно манипулира с тях, като ги предпазва от повреди.
 • Медицинският козметик има основни знания относно методите на вземане на биологичен материал за изследване, неговото изпращане, транспортиране и съхра­нение и  разпознава отклоненията в клинико-лабораторните норми.

 

 

 

 

ІІІ.  ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИЯТ КОЗМЕТИК ИЗВЪРШВА

 

 САМОСТОЯТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ

 

 • Прилага правила за хигиена на козметичната процедура и безопасност на труда.
 • Извършва стерилизация на  инструментариум  и  материали,  дезинфекция  и  стерилност на апаратура, пособия и работни помещения.
 • Организира предварителни мерки за осигуряване и извършване на първична медицинска помощ при различни случаи и спешни алергични реакции.
 • Подготвя работното  място  и работен  режим  на  апаратурата.
 • Приема, консултира  и  информира  клиента  за  предстоящата  процедура.
 • Извършва кожна  диагностика .
 • Съставя козметично досие и козметична  програма  на  клиента.
 • Извършва почистване  и  козметични грижи  за  кожата  на  лицето  и  тялото.
 • Прилага водно – козметични  грижи  и процедури.
 • Изпълнява козметична  ексфолиация и пилинг.
 • Приготвя и  прилага козметични  маски  и  компреси  върху  различни части  на  лице  и   тяло.
 • Отстранява нежеланото окосмяване-фотоепилация, лазерна епилация, електроепилация, изпълнява кола маска.
 • Извършва масажни  движения ,  различни  видове  масаж   на  лице,  отделни  части от  тялото  и общ  масаж.
 • Прилага козметични  грижи  и  изпълнява  процедури  за  кожата  и  кожните  придатъци.
 • Изпълнява физиотерапевтични  процедури –  електро,  хидро  и  термални.
 • Изработва и  прилага  декоративна  и  естетична  козметика.
 • Прилага процедури за отслабване,  моделиране  и  забавяне стареенето  на  тялото.
 • Преценява, облекчава,  успокоява и  тонизира  организма.
 • Изпълнява процедури  с  билки,  плодове  и други  природни средства.
 • Прилага козметично - профилактични, възстановителни и антистрес техники.
 • Информира и  консултира  за  вида  и състава  на  козметичните  продукти  за  домашно -   козметичните   грижи.
 • Дава препоръки за домашна козметична грижа и здравословен режим на живот.
 • Дава препоръки за използването на подходящи за типа кожа

козметични продукти в зависимост от възрастта, особеностите и нуждите на кожата.

 • Извършва козметични и специфични здравни грижи при бременност, майчинство и други.
 • Извършва специфични козметични процедури мануално или с помощта на необходимата за това апаратура, като микродермабразио, неинвазивна кислородна мезотерапия, радиочестотен лифтинг, химичен пилинг, микроблейдинг, миглопластика и други.
 • Прилага техники и процедури (мануални и апаратни) за отстраняване на целулит, отслабване и оформяне контура на тялото.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ЛЕКАРСКО НАЗНАЧЕНИЕ

 • Извършва козметични грижи  на  лица  с  различни заболявания, оказали влияние на кожата,  ноктите  и  косата  по назначение на  дерматолог и в екип с други лекари и  медицински специалисти.
 • Участва в подготвителна и след оперативна възстановителна програма за козметично поддържане в след оперативен период в пластичната и естетична хирургия.
 • Изпълнява процедури с медицинска апаратура предписани и контролирани от лекар – дерматолог и лекари от други медицински специалности.
 • Извършва по назначение козметични процедури в пред и след родилен период в екипна работа с лекари и други здравни специалисти.
 • Изпълнява социална козметика – козметични грижи за възрастни хора, обездвижени поради здравословни проблеми с цел подпомагане оздравителния процес и необходимостта от поддържащи грижи.
 • Медицинският козметик няма квалификация и право да поставя диагноза и да провежда лечение на кожни заболявания. Квалифицирани за това са само лекарите дерматолози.

АСИСТИРАНИ  ДЕЙНОСТИ

 • В екип от  дерматолози и  лекари от други медицински специалности,  които извършват  лечебна   или  естетично – хирургическа  дейност.
 • На лекар – дерматолог при изпълнение на преглед и консултация.
 • Подготвя медицинския кабинет  и  апаратура за работен  режим  с  необходимите материали  за извършване на манипулации и процедури.
 • При приготвяне на козметични средства и препарати с  дълбока  пенетрация  и ексфолиация.
 • При прилагане на  козметични  средства и препарати на въвкожна,  подкожна и  мускулна инжекция  в екип на дерматолози и  пластични хирурзи.
 • При работа със  специализирана  медицинска  апаратура  за  електротерапия,  фототерапия  и др.  в  екип  с  дерматолози, пластични, естетични хирурзи и други медицински специалисти.
 • Активно се включва в оздравителния процес на кожата след поставяне на филъри чрез придобитите си професионални компетенции, знания и умения в следствие на обучението си по медицинска козметика, под медицински контрол.

 

ІV. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Получената професионална компетентност гарантира успешна реализация и професионално изпълнение на задълженията в следните области на медико-козметичната практика:

 • Дерматологични клиники, центрове, кабинети.
 • Клиники и центрове по естетична и пластична медицина.
 • Медико - козметични центрове и кабинети.
 • Козметични салони, сектори, центрове за красота и здраве.
 • Балнео и таласо центрове и сектори.
 • Физиотерапевтични центрове и сектори.
 • Spa и Wellness сектори и центрове.
 • Фармацевтични и козметични компании.
 • Дистрибуторски, консултативни дейности на професионална, домашна козметична продукция и апаратура.
 • Центрове и сектори за холистично и алтернативно здраве.
 • Спортно - възстановителни , фитнес сектори и центрове по спортна   медицина.
 • Курортни, рекреационни, туристически, круизни центрове и сектори.
 • Театър, кино, телевизия и модна индустрия.
 • Продавач- консултанти на козметични средства и апаратура.
 • Продавач-консултант на дермато-козметика в аптека
 • Преподавателска практика в профилирани техникуми, гимназии и професионално- обучителни центрове.

 

ІV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 

Получената професионална компетентност и диплома позволяват на медицинският козметик да:

 1. Надгради обучението си по бакалавърска и магистърска програми по:
 • Управление на здравните грижи
 • Медицинска козметика
 • Spa , Wellness, Medical Spa
 1. Поддържа високо ниво и системно повишава квалификацията си (обучение през целия живот) чрез различни форми на продължаващо обучение, организирани от Националната асоциация на медицинските козметици, партньорите по договор за сътрудничество и различни фирми, представителства и организации.
 • Участие в демонстративни и обучителни семинари на утвърдени фирми, компании,  центрове в областта на естетиката, здравето и козметико - дерматология.
 • Участие в научни конференции, симпозиуми, колегиуми, конгреси, изложения, асамблеи, фестивали и др. в сферата на красотата и здравето, козметико - дерматологията , медицински , фармацевтични , spa , wellness, medical spa форуми.
 1. За работа в тясно специализирана област, медицинският козметик получава допълнителни следдипломни квалификации;
 2. Участва в профилактични и образователни дейности.

 

 

Актуализираната квалификационна характеристика е обсъдена и приета на заседание на Колежански съвет от 15.07.2021 год. и утвърдена от Академичен съвет на заседание 26.07.2021 год.