Анотация на специалността

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Прием: държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”, 4-годишен период на обучение, редовна форма.

Конкурс:

  1. Завършилите средно образование преди 2008 г. кандидатстват с полагане на
    приемен изпит-тест по биология
  2. Завършилите средно образование след 2008г.:
  • Положилите държавен зрелостен изпит по биология, могат да кандидатстват по избор с оценката от него или с приемен изпит-тест по биология;
  • Неположилите държавен зрелостен изпит по биология кандидатстват с приемен изпит-тест по биология;

Обучение:

Студентите от тези специалности се обучават по съвременни учебни планове, включващи общомедицински клинични специални и хуманитарни дисциплини. Нивото на подготовката им отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика и съответства на националните и европейски стандарти. Осъществява се от висококвалифицирани преподаватели.

Обучението включва теоретична и клинична подготовка.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Клиничната подготовка се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Реализация:

Фокус на дейността на медицинската сестра е здравната промоция, поддържането, лечението и възстановяването, подкрепата и грижата за здравето на личността.

Сестринството подпомага човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и качество на живот.

Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната помощ и извънстационарните заведения самостоятелно или в екип. Придобитият обем теоретични знания и практически умения позволяват на медицинската сестра да работи в различни сектори на системата на здравеопазването: специализирани лечебни заведения, санитарно-курортни заведения, научно-изследователски медицински институти, детски заведения, отделения за новородени, профилакториуми, детски заведения за отглеждане и възпитание, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения.

Дипломираните студенти намират успешна реализация в страната и чужбина.