Анотация на специалността

 

АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ

„ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

 

В програмата се приемат кандидати след завършено средно образование.

Прием: държавна поръчка, редовно обучение.

Продължителност на обучението: 4 години (7 семестъра и 1 семестър преддипломен стаж)

Условията на конкурса са посочени в правилника за прием на студенти, публикуван на този сайт.

 

Обучението на студентите по специалност “Опазване и контрол на общественото здраве” отговаря на най-високите национални и международни стандарти за превенция на здравето и повишаване качеството на живот. Студентите от тази специалност се обучават от висококвалифицирани преподаватели по съвременни учебни планове, включващи хигиенните специалности, общомедицински и хуманитарни дисциплини. Обучението се провежда в насока подобряване на жизнената среда, условията на труд, качеството на храните и храненето, познания за човека, общественоздравни науки и изискванията за поддържане здравето на различни групи от населението. Учебният процес осъществява системно натрупване на практически знания и умения чрез работа на обект.

Придобитият обем теоретични знания и практически умения позволяват на завършилите да работят в регионалните здравни инспекции, в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, в служби по трудова медицина, в държавни и общински структури в подкрепа и превенция на различни групи от населението, в неправителствени организации.