Анотация на специалността

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”  е разкрита през 1983 год.

Акредитирана е от НАОА през 2017 г. с  оценка 9,34 за 6 годишен период – до 2023 год.

Учебния план е съобразен с Националните стандарти и предлага задълбочени профилиращи и специализирани знания по профилни, педагогически, общомедицински и клинични учебни дисциплини. Практическото обучение е с относителен дял  53% от общия хорариум и се провежда в съвременни бази – социални институции, неправителствени организации, специализирани училища и институции, специализирани медицински заведения и др.

Обучението в специалността има интердисциплинарен характер, с цел да подготви бъдещите специалисти „социални работници” като формира професионалисти, адаптивни съобразно променящите се условия с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна дейност и работа в мултидисциплинарен екип.

Специалността е ориентирана към формиране на специалисти от подпомагаща професия, които  ще извършват социално-възпитателна, психо-социална, социално-педагогическа подкрепа на деца, лица, семейства,  групи и общности в риск.

Завършилият специалността  с ОКС професионален бакалавър за професионална квалификация „социален работник” има възможности за реализация в следните структури: Министерство на труда и социалната политика, Национален осигурителен институт, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работа, Министерство на правосъдието, Неправителствени организации и др.  като приложен специалист, изпълняващ следните задачи свързани с практическото приложение на знанията в сферата на административното обслужване, социално подпомагане, изпълнение на социални дейности в областта на социални грижи, социални услуги, социална защита и социална сигурност, и социална закрила в съответните дирекции и отдели.

Други области за реализация на завършилите студенти са: многопрофилни болници за активно лечение, психиатрични болници, центрове за психично здраве, дирекции и отдели на общинско равнище, ресоциализационни, консултативни и корекционни центрове за деца, местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни правонарушители, структури за социални дейности към други държавни ведомства.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си по магистърска програма в същото професионално направление и специалност.

Дипломираните студенти успешно се реализират в страната и в Европейския съюз.