Квалификационна характеристика

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

                      УТВЪРЖДАВАМ,                   

                                                                 РЕКТОР НА МУ: /п/

                                                                /Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н./

 

 

 

АКТУАЛИЗИРАНА

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

 

НА СПЕЦИАЛНОСТ ,,РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

 

ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ,,ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: ТРИ ГОДИНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Утвърдена от АС на МУ - ПЛЕВЕН на 22.04.2019 год.

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА. ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ

 

            Специалност „Рентгенов лаборант“  е регулирана специалност от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението се провежда в Медицински колеж и отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...“. След дипломиране завършилите специалността получават професионална квалификация „Рентгенов лаборант“.

Рентгеновият лаборант е част от здравния екип със своите специфични задачи, професионална отговорност и личностни умения. Той извършва самостоятелно, с останалите членове на медицинския екип или под ръководството на лекар-специалист изследвания в областта на конвенционалната рентгенология, инвазивната, интервенционалната рентгенология, компютърната томография, магнитно-резонансната томография и ултразвуковата диагностика. Компетентно използва традиционните и дигиталните системи (CR, DR) за получаване, обработка и архивиране (PACS) на образи, както и процедури в областта на лъчетерапията и нуклеарната медицина, спазвайки основните принципи на радиационна защита.

            Нивото на подготовка на рентгеновия лаборант трябва да отговаря на съвременните постижения на медицинската наука, практика и техника, както и на нейното непрекъснато развитие.

            При завършване на образованието си, за осъществяване на тези дейности самостоятелно или под ръководството на лекар-специалист, рентгеновият лаборант трябва да притежава солидни знания, много добра професионална квалификация, обща култура и високи морално-етични качества.

Целта на обучението е да се подготвят компетентни специалисти, способни да прилагат в практиката усвоените теоретични знания и практически умения, свързани с професионалната квалификация и възможност за работа в мултидисциплинарен екип.

Реализирането на поставените цели се постига като се изпълнят следните задачи:

 • Усвояване на система от специфични знания и практически умения, необходими за качествено практикуване на професията;
 • Формиране на професионално-личностни и морални качества,съобразно етичните принципи в здравеопазването;
 • Изграждане на стремеж за непрекъснато развитие и усъвършенстване при усвояване на професионалните компетентности, съобразно европейските и световни тенденции в областта на образната диагностика и здравните грижи, изискванията и стандартите за професията.

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ“

 

Приемът на студенти в специалността е в съответствие с изискванията на ЗВО, Правилника за организация на учебния процес и Правилника за прием на студенти в МУ – Плевен.

Кандидатите трябва да притежават високо ниво на езикова култура и комуникативност, хуманистична, алтруистична и просоциална ценностна ориентация, начални умения, нагласи и мотивация за работа с уязвими групи от хора с различен социален и здравен статус.

Поради характера на професията, всички новоприети  студенти  /както и студентите от по-горните курсове/ минават на задължителен ежегоден медицински преглед в НЦРРЗ /съгласно Наредба № 11 22.10. 2018 год. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения/. Това гарантира контрола на здравето на заетите в  тази област.

 

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

           

Обучението на студентите се извършва по учебни програми, които са съобразени с националните и европейските постижения в областта на образната диагностика и здравните грижи и актуалните потребности на професионалната практика.

Квалификационната характеристика и учебният план на специалността са изготвени в съответствие и при спазване на Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...“ и  Наредбата за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища - общ минимален хорариум 3200 академични часа, обем на практическото обучение не по-малко от 50% от общия хорариум по учебен план и 180 кредита. Обучението се провежда само в редовна форма, с продължителност 3 години /шест семестъра/. 

Използваната материална база, информационното осигуряване на образователния процес и необходимия научно-преподавателски състав създават условия за провеждане на съвременен процес на обучение на високо ниво.

Учебният план по специалността включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и практическа подготовка, която се осъществява в учебно-практически бази, утвърдени от Академичния съвет на висшето училище.

Организацията и съдържанието на обучението осигуряват възможност за усвояване на система от интегрирани знания, умения и ценности в следните  направления:

 

А. Общообразователни науки:

 

 1. Чужди езици - изучаването на чужд език дава възможност за познаване на новостите в областта на професионалното направление и образната диагностика с цел повишаване на професионалната компетентност.
 2. Информатика - на съвременния етап е необходима отлична компютърна грамотност за справяне с широко навлезлите в практиката информационни технологии, специализиран софтуер и компютърна обработка в ежедневната работа.

 

Б. Общомедицински и социални науки, които имат за цел:

 

 1. Изучаване устройството на човешкия организъм, механизмите на физиологичните процеси, тяхната регулация и патологичните отклонения при болестни състояния.
 2. Получаване на познания за причините, симптомите и протичането на заболяванията на различните органи и системи и алгоритъма на поведение на мероприятията по оказване на първа долекарска помощ при животозастрашаващи състояния, които трябва да владее всеки медицински специалист.
 3. Придобиване на теоретични познания по основните проблеми в хирургията, ортопедията и травматологията.
 4. Познаване на специфичните характеристики, физиологичните и анатомични особености на детския организъм.
 5. Придобиване на умения за поставяне на периферен венозен път, проследяване и грижа за проходимостта на венозните източници.
 6. Получаване на познания относно общите грижи за болния, асептиката, антисептиката и ВБИ.
 1. Придобиване на знания за мероприятията, които се извършват в огнище на масово поражение и при условия на крупни промишлени аварии, природни бедствия и катастрофи – медицинска сортировка, оказване на първа долекарска помощ и др.
 2. Овладяване на фундаменталните принципи, отнасящи се до личността на пациента, етичните проблеми, касаещи медицинското обслужване, съчетавайки познанията по медицинска психология, медицинска социология, медицинска етика и деонтология.
 3. Извършване на превантивна дейност относно социално значимите заболявания.
 4. Придобиване на познания относно промоцията на здраве – общественото и „групово” здраве и факторите, влияещи върху него, организацията на здравеопазване и провеждане на профилактика.
 5. Познаване на здравното и социално законодателство.
 6. Съдействие при събирането на точната информацията, която ще благоприятства поставянето на правилна и навременна диагноза.
 7. Притежаване на умения за комуникация с персонала, пациентите и техните придружители.
 1. Познаване на хигиенните изисквания за опазване на околната среда и личното здраве, както и предпазване от съществуващи професионални вредности.
 2. Ползване на латински език в медицинската практика.

 

В. Профилиращи познания, които подготвят бъдещия специалист рентгенов лаборант:

 

 1. Да усвои специфичната роля и задължения на професионалиста по здравни грижи в процеса на образната диагностика.
 2. Да познава основните нормативни актове за работа с източници на йонизиращо лъчение и съобразява работата си с изискванията и нормите за лъчезащита и недопускане на радиационен риск.
 3. Да познава основните нормативни актове за работа в условията на интензивни магнитни полета и съобразява работата си с изискванията и нормите за защита на пациента и персонала, участващ в изследванията.
 4. Да усвои и овладее практически организацията на работа в кабинети,

    отделения и други  звена, прилагащи тези енергии за медицински цели, учетната и ответна документация.

 1. Да изучи основните принципи на рентгеновата техника и образната

    диагностика, като прилага всички методи и техники, при които се използват рентгенови лъчи, ултразвук, инфрачервени лъчи, магнитен резонанс за диагностика и други медицински цели.

 1. Да усвои нормалната анатомия на човешкото тяло и осъществява

       междупредметна връзка с рентгеновата анатомия, рентгенографската техника и общата медицина.

 1. Да изучи различните технически средства за получаване на образ при използването на рентгенови лъчи, ултразвук, магнитен резонанс.
 2. Да познава основните противопоказания при извършване на рентгеновите, компютъртомографските и магнитнорезонасните изследвания
 3. Да изучи образната анатомия, целите които преследват различните методи на образна диагностика и базисната образна семиология на различните групи патологични процеси на органите и системите в човешкото тяло.
 4. Да изучи и познава добре параметрите на медицинската апаратура, с която работи – устройство, приложение, начин на действие, безопасност, охрана на труда, оперативната поддържка и отговорност.
 5. Да познава рентгеновата анатомия, правилата за позициониране на пациента и провеждане на нативни и контрастни образни изследвания съответно по утвърдените центражи и по утвърдения алгоритъм на правилата за добра медицинска практика.
 6. Да овладее и усвои техниките за изследване и разработването на данни за изследване на всички системи, органи и тъкани в човешкия организъм.
 1. Теоретически и практически да овладее основите на физикохимията, обработката на фотоматериалите и образите, както и допълнителната им обработка (постпроцесинг) и архивирането им.
 2. Да познава отлично съвременните групи рентгеноконтрастни препарати и лекарствени средства използвани в рентгенологичните звена, както и с факторите, които повлияват действието и ефектите, проявите на непоносимост към контрастната материя и мероприятията за предотвратяването им.
 1. Да може да разяснява на разбираем език изискванията и противопоказанията за провеждане на образните изследвания на пациентите с цел получаване на информирано съгласие за провеждане на съответното изследване.
 2. Да разяснява спецификата на образното изследване, а при необходимост да извършва непосредствената подготовка на пациента за назначеното изследване.
 3. Да бъде добре запознат с биологичното въздействие на йонизиращите лъчи, видовете клинични увреждания, лъчечувствителност и факторите, които повлияват биологичния ефект на радиацията.
 4. Да знае и спазва основните принципи за лъчезащита на пациента, персонала и други лица от населението, като използва лични предпазни средства.
 5. Да притежава необходимите знания и умения за получаване на диагностични образи с необходимото за клиничната цел качество при минимално възможно облъчване.
 6. Да усвои теоретически и практически основите на нуклеарно-медицинските методи, подготовката на пациента за провеждане на отделни изследвания, включително и компютърните стартиращи програми на гама - камерата.
 1. Да овладее теоретично на съвременно ниво специфичните познания за онкологичните заболявания и да придобие практически опит в основните принципи за тяхното лъчелечение, индивидуалният лечебен подход, методите за лечение и облекчаване на лъчевите увреждания.
 2. Да получи теоретически и практически знания за управление на качеството, за основните критерии при определянето му в различни случаи от практическата дейност, както и средствата за въздействие в зависимост от конкретните условия.
 3. Да овладее физическите основи на специалните методи за визуализация в диагностиката, дозиметрията на различните видове йонизиращи лъчения, физикохимическите основи на нуклеарната медицина и основните характеристики на йонизиращите лъчения, както и взаимодействието им с материята (веществото).
 4. Да усвои принципите на лъчезащита на персонала и пациентите, които са подложени на изследване или лечение с помощта на открити или закрити източници на йонизиращо лъчение.
 5. Да познава биологичните ефекти на поразяващите фактори при бедствени ситуации, организацията на защитата и медицинското осигуряване на населението в кризисни ситуации.
 1. Да познава основните на хигиената и екологията, типичните източници на йонизиращи лъчения и последиците за здравето при работа с тях.

 

ІV. ПОЛЕТА НА ДЕЙНОСТИ     

 

По време на обучението си, рентгеновият лаборант трябва да бъде подготвен за качествено изпълнение на следните дейности (самостоятелно или в присъствието на лекар-рентгенолог или друг специалист):

 

1.Професионални дейности, които рентгеновият лаборант извършва самостоятелно:

 1.1.Организира и провежда подготовката на работното място, апаратурата, инструментариума, консумативите и др. за конкретното изследване;

1.2. Спазва правилата за манипулиране и поддържане на апаратурата, с

       която работи съгласно техническите изисквания и следи за нейната изправност;

1.3. Регулира потока от болни;

1.4. Посреща пациента и дава указания за извършване на изследването;

1.5. Извършва рентгенови изследвания по установени медицински

       стандарти;

 • Осъществява цялостната дейност по обработка на филмовия

       материал;

        1.7. Извършва дигитални рентгенографии;

        1.8. Осъществява цялостна обработка на дигиталните образи и извършва       

               архивирането им;

        1.9. Извършва конвенционални рентгенографии;

      1.10. Извършва мамографии;

      1.11. Извършва рентгенографии с мобилни рентгенови уредби;

          - в операционни зали;

          - в шокова зала;

          - в болничната стая;

      1.12. Извършва зъбни рентгенографии;

      1.13. Извършва остеоденситометрия;

      1.14. Изписва материали, филми и други консумативи;

      1.15. Реагира адекватно в случаи на странични явления към контрастни

         вещества;

      1.16. Спазва лъчезащитата на персонала и пациентите, съобразно;

  нормативните документи за работа в сфера на йонизиращо лъчение;

      1.17. Отговаря за записването и архивирането на дозиметричната    

               информация от изследванията;

      1.18. Наблюдава пациента по време на изследване;

      1.19. Оказва помощ и психическа поддръжка на пациента;

      1.20. Участва в обучение на стажанти и др.

 

 2.Професионални дейности, които рентгеновият лаборант извършва съвместно с лекар-рентгенолог или друг специалист

  2.1. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист контрастни рентгенови изследвания на отделителна система;

      2.2. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар        

              специалист контрастни рентгенови изследвания на храносмилателна

        система;

 2.3.  Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист контрастни рентгенови изследвания на дихателна система;

 2.4. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист контрастни рентгенови изследвания на сърдечно-съдова

         система;

 • Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист контрастни рентгенови изследвания на жлъчно-

               чернодробна система;

2.6. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист контрастни рентгенови изследвания на централна

       нервна система;

2.7. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист контрастни рентгенови изследвания на полова система;

2.8. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист интервенционални изследвания;

2.9. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист компютър-томографски изследвания;

2.10. Подготвя пациента и извършва съвместно и под контрола на лекар специалист магнитно-резонансни изследвания;

2.11. Владее и при нужда прилага техниката на парентералното (без

         интраартериалното) въвеждане на медикаменти;

2.13. Участва в  нуклеарно-медицински изследвания на:

         - щитовидната жлеза;

         - отделителната система;

         - сърдечната система;

         - храносмилателната система;

         - дихателната система;

2.14. Подготвя пациента и участва при лъчетерапевтични процедури;

2.15. Подготвя пациента и участва съвместно и под контрола на лекар специалист в радиоимунологични изследвания;

2.16. Участва в провеждане на ултразвуково изследване;

2.17. Участва в профилактични и образователни дейности.

 

3.Дейности и грижи, които рентгеновият лаборант извършва в ситуация на спешност при отсъствие на лекар.

      В тези случаи рентгеновият лаборант оказва първа долекарска помощ, като действията се датират, регистрират писмено и се предават на лекаря.

 

4.Промотивни, профилактични, изследователски и образователни дейности

     4.1. Участва като наставник в обучение на рентгенови лаборанти и друг   персонал (санитари,   регистратори, мед. сестри);

    4.2. Наставничество на студенти и стажанти;

    4.3. Участва в програми за клинични изпитвания;

    4.4. Участва в научни изследвания, проекти и разработки, като    

           представя резултатите на научни форуми;

    4.5. Участва в профилактични дейности.

 

5.Комуникативна дейност:

 5.1. Работа в мултидисциплинарен екип;

5.2. Зачита автономността на пациента. Взима информирано съгласие и осъществява регистрация на пациент;

5.3. Осъществява адекватен контакт с пациента по време на основната дейност;

5.4. Оказва помощ и психологична подкрепа на пациента;

5.5. Осъществява контакт с близките на пациента. Информира пациента и близките му за предстоящото изследване.

5.6. Прилага морално-етичните норми в практиката си.

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 1. Рентгенови кабинети и отделения към диагностично-консултативни центрове, специализирани лечебни заведения, научни институти, диспансери, санаторно-курортни заведения, профилакториуми и други, където се използват уредби за:

         1.1. Рентгенови диагностични конвенционали и контрастни изследвания;

         1.2. Ангиографски, инвазивни и интерванционални изследвания;

         1.3. Ултразвукова диагностика;

         1.4. Компютър-томографи;

         1.5. Магнитно-резонансни томографи;

         1.6. Мамография и томосинтез;

         1.7. Остеоденситометрия (DЕXA);

         1.8. Апарати за термография;

         1.9. Рентгенови апарати за стоматологични цели;

         1.10. Лаборатории за обработка на филми и др.

2.Лъчетерапевтични звена;

3.Нуклеарно-медицински лаборатории;

4.Радиоимунологични лаборатории;

5.Специализирани кабинети, където се съчетават методи на образната

диагностика, нуклеарната медицина и електрофизиологията;

6.Радиобиологични и други лаборатории, където се използват източници

на йонизиращи лъчения за медицински цели;

7.Във ветеринаро-медицински институти и звена, работещи с йонизиращи лъчения;

8.Държавни учереждения, предприяния, заводи, лаборатории и институти, в които се използват източници на йонизиращи лъчения;

9.Институти по опазване на човешкото здраве и околната среда;

10.Заема административно-стопански длъжности.

 

VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Получената професионална компетентност позволява на рентгеновия лаборант:

 1. Системно да повишава квалификацията си в различните области на здравните грижи чрез продължаващо обучение на работното място.
 1. Да получи допълнителна квалификация за работа в тясно специализирана област, посещавайки програми за следдипломно обучение.
 1. Да продължи образованито си в по-висока образователно-квалификационна степен в специалност „Управление на здравните грижи”.

 Актуализираната квалификационна характеристика е обсъдена и приета на заседание на Колежански съвет от 21.02.2019 год. и утвърдена от Академичен съвет на заседание от 22.04.2019 год.