Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

Академичният състав на катедрата участва активно в преподаването по Образна диагностика българо-езично и англоезично обучение за медици.

Сътрудници на катедрата осъществяват и преподаване по следните учебни дисциплини:

  • учебната дисциплина „образна диагностика”във факултет „Обществено здраве” – Медицинска рехабилитация и ерготерапия
  • Факултет „Здравни грижи” – акушерки, медицински сестри
  • Медицински колеж-Плевен – рентгенови лаборанти.

Независимо от огромната учебна натовареност и кадровите проблеми, академичният състав на катедрата работи самостоятелно и в сътрудничество с редица други катедри по лечебно-диагностични и научи дейности.