Информация за катедрата

 

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедрата по Рентгенология, радиология и физиотерапия към ВМИ - Плевен е създадена през 1976 год. За материална и териториална база се предоставя Рентгеновото отделение на бившата ПОБ „Д-р П.Бешев”, понастоящем УМБАЛ „Д-р Г. Странски”.

По-късно през 1978 г. отделението по „Физикална терапия и рехабилитация” преминава в структурата на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”.

Понастоящем катедрата е структурирана в два сектора - сектор "Рентгенология" и сектор "Нуклеарна медицина"

 

Първият редовен ръководител на катедрата е избран през 1977 г. – доц.д-р Атанас Михайлов Балджийски, к.м.н., дългогодишен преподавател в катедрата по Рентгенология и радиология при ВМИ - Пловдив. Проф. Балджийски е Доктор на медицинските науки от 1982 год., а през 1983 г. получава научното звание професор. Той е ръководител на катедрата до пенсионирането си през 1994 год.

Първите преподаватели – асистенти д-р Васил Панчев и д-р Георги Марков са избрани за учебната 1976-1977 г. Малко по-късно е назначен и трети асистент – д-р Лидия Калканджиева.

Първият преподавател в радиоизотопна лаборатория е д-р Мирослав Дончев.

През 1981г. щатът на катедрата се увеличава с още 3 асистенти: д-р Иван Симеонов, д-р Татяна Църовска и д-р Веселина Якимова.

През 1983 г. щатът на катедрата е увеличен:

 • Д-р Начко Тоцев – асистент
 • Д-р Маргарита Славова – н.с. РИЛ
 • Красимир Райков – инж. Електроника РИЛ
 • Д-р Татяна Томова – Радиологично отделение
 • Валентин Духленски – инж. Радиологично отделение

По-късно в състава на катедрата влизат следните лекари:

 • д-р Полина Цанкова – асистент
 • д-р Светлана Няголова – асистент
 • д-р Дария Хинкова – асистент
 • д-р Емилия Енчева – асистент

Под ръководството на проф. Балджийски са защитени две дисертации за присъждане на научната степен „Кандидат на медицинските науки”:

1. През 1988 г. от д-р Мирослав Юлианов Дончев – „Радионуклидна диагностика на механично и инфектирано разхлабване при ендопротезирани тазобедрени стави”

2. През 1993 г. от д-р Начко Илиев Тоцев – „Рентгенови проучвания върху осификацията на дисталната част на ръката при деца и юноши с отклонения в линейния и тегловния растеж”.

1993 г. – Диплом за кандидат на науките на д-р Начко Илиев Тоцев- № 29159 от 13.12.1993 г. на ВАК

1996 г.- Свидетелство за научно звание – доцент № 17690 от 15.01.1996 г. на ВАК

Доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. е ръководител катедра „Рентгенология и радиология” при МУ – Плевен от 1996 г. до момента.

С Протокол № 16/14.07.2014 г.на Академичния съвет е утвърден избор за придобиване на научното звание „професор” въз основа на конкурс за професор по 03.01.28 в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)” за нуждите на отделението по Образна диагностика на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, обявен в ДВ бр. 24/ 18.03.2014 г.

От м.май 2014 г. със Заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” е създадена нова структура – „Клиника по Образна диагностика”, която обединява образните диагностични звена в Първа и Втора клинична база и отделението по Образна диагностика към Онкологичния център.

Асистент-преподаватели в катедрата са:

 • д-р Васил Стойчев Панчев – главен асистент
 • д-р Тихомир Венциславов Андреев, дм – асистент
 • д-р Любомир Илков Цанков – асистент
 • д-р Поля Любомирова Кръстева – асистент
 • д-р Димитър Иванов Ангелов – асистент
 • д-р Данаил Спасов Стоилчев - асистент

В сектор по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия– преподаватели са:

 • доц. д-р Мирослав Юлианов Дончев – ръководител сектор
 • д-р Татяна Църовска – главен асистент
 • д-р Маргарита Славова – главен асистент

 

Със Заповед № 692/19.04.2012 г. асистент д-р Тихомир Венциславов Андреев е зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология (/вкл. използване на радиоактивни изотопи” /шифър 03.02.28/ с тема на дисертационния труд „Диагностични възможности на мултидетекторната спирална компютърна томография при заболявания в аорто-илиачния и фемуро-поплитеалния сегмент” с научен ръководител доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. за срок от 3 години, считано от 02.04.2012 г.

От 16.05.2014 г. д-р Тихомир Венциславов Андреев след защита на дисертационен труд придобива образователна и научна степен „доктор”.

 

 

 

 

 Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. ръководител на катедра „Рентгенология и радиология”