Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

  • „Интервентна терапевтична рентгенология” –  Ат. Балджийски,  В. Панчев и съавт.
  • „Остър панкреатит” – Н. Тоцев и съавт.
  •  „Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти”. І част – под редакцията на доц.д-р Н. Тоцев и съавт. Н. Михайлова и С.Габърска