Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

  • Хирургия
  • Урология
  • УНГ
  • Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи
  • Практически основи на сестринските грижи
  • Учебна практика
  • Миниинвазивни манипулации в медицинската практика