Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

  • Делийски, Т. „Хирургия. Хирургични грижи с репетиториум: Лекционен материал за студенти от професионално направление „Здравни грижи”. Плевен: МУ, 2009.
  • Стойков, Д.  Делийски, Т., Стратев, С., Колев, Н. Учебник по хирургия за медицински сестри. Плевен, 2010.
  • Делийски, Т., Поповска, С. Хирургически заболявания на млечната жлеза, 2010.
  • Димитров, Д., Автореферат „Проучване на физиологиятана лимфооттичането, начините на лимфогенното метастазиране на определяне на обема на лимфната дисекция при рак на долната и средна трета на ректума чрез сентинелна лимфаденектомия”, 2011.
  • Делийски, Т., Байчев, Д., и съавторство, „Хирургия на млечната жлеза”, поредица „Ръководство по хирургия с атлас”, т. IX, под редакцията на проф. Т. Делийски, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2012.