Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена на МУ - Плевен

  • Вътрешни болести
  • Гериатрия
  • Долекарска помощ
  • Експертиза на работоспособността
  • Общи грижи за болния
  • Кожни болести
  • Миниинвазивни манипулации в медицинската практика