Материално-техническа база на катедрата

Катедрата разполага с 2 зали за практически занятия, оборудвани със съвременни материално-технически средства за осигуряване на учебния процес. Студентите, обучавани в катедрата имат достъп по време на практически занятия до он-лайн данни и информация от Интернет за своите учебни задачи.