Основни направления на научно-изследователската работа на катедра „Сестрински терапевтични грижи”

  • Епидемиология на социално значимите заболявания
  • Качество на обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра”
  • Особености в клиничното протичане, диагностичния процес, прогнозата, лечението и рехабилитацията на заболявания при възрастни и стари хора
  • Специфика на сестринските грижи при възрастни и стари хора
  • Сърдечно-съдови заболявания при възрастни и стари хора
  • Захарен диабет при възрастни и стари хора
  • Исхемична болест на сърцето
  • Артериална хипертония
  • Сърдечна недостатъчност
  • Икономическа оценка на интервенциите в медицината